O nás

Spoločnosť OBCHODNÉ CENTRUM VIKTORIA, s.r.o., bola založená v roku 2011, kedy prevzala do správy budovu obchodu a služieb na Hollého 1, v Hlohovci. Hlavnú činnosť spoločnosti tvorí prenájom nebytových priestorov.

01

OC VIKTORIA

Vaše obľúbené obchodné centrum je ešte krajšie, modernejšie ! Zrekonštruovali sme pre Vás všetky priestory , ktoré so sebou prinášajú nové možnosti ,zaujímavé obchodné jednotky a služby.  Snažíme sa pre vás vytvoriť príjemné miesto pre nákupy a relax . Otvárame nové príležitosti pre ľudí žijúcich, pracujúcich alebo nakupujúcich v okrese Hlohovec.

Žijeme vo veľmi uponáhľanej dobe a preto si obyvatelia Hlohovca zaslúžia nakúpiť všetko čo potrebujú na jednom mieste a zároveň majú možnosť oddýchnuť si a zabaviť sa so svojimi rodinami a priateľmi v príjemnej atmosfére zmodernizovaného Obchodného centra Viktoria.

NAŠA FILOZOFIA

Billa v Hlohovci Billa

Pozývame Vás na výhodné nákupy do novej predajne Billa, ktorá otvorila svoje brány 20.11.2019 v našom obchodnom centre.

Využite komfort nakupovania vašich obľúbených potravín i s možnosťou nákupu teplého .

ZOBRAZIŤ VIAC
02

NOVINKY U NÁS

Súťaž na FB -špirála Podmienky súťaže

Podmienky súťaže na Facebook-u PODMIENKY SÚŤAŽE 1. Organizátorom súťaže je OBCHODNÉ CENTRUM VIKTORIA s.r.o., Hollého 1, 92001 Hlohovec (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „OC VIKTORIA“). info@ocv.sk 2. Termín súťaže: 10.12.2020 do 15.12.2020 3. Výhrou v súťaži je: Špirála bambi eye 4. Organizátor súťaže vyžrebuje jedného výhercu , ktorý získa výhru uvedenú v bode 3. za týchto súťažných podmienok. 5. Žrebovanie výhercu sa uskutoční dňa 15.12.2020 o 15,00. 6. Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má aktívny Facebookový profil a na profile OC VIKTORIA zverejnený dňa 10.12.2020 okomentuje slovom „zdieľam“ a následne bude príspevok zdieľať na svojom fb profile 7. Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz. 8. Organizátor súťaže vyžrebuje výhercu zo súťažiacich, ktorí spĺňa podmienky podľa bodu 6. Organizátor súťaže upovedomí výhercu najneskôr do dvoch pracovných dní od žrebovania prostredníctvom komentára na Facebooku a požiada ho o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry. 9. Výhru si výherca môže vyzdvihnúť len osobne, alebo prostredníctvom zástupcu v kaderníctve BH studio v OC Viktoria po predchádzajúcej dohode na čase odovzdania telefonicky alebo fb správou. Výhru nie je možné odoslať výhercovi poštou. Organizátor súťaže odovzdá výhercovi výhru najneskôr do 30 dní od vyžrebovania výhercu, ak sa s výhercom nedohodne inak. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 30 dní od upovedomenia organizátorom súťaže podľa bodu 8. týchto súťažných podmienok alebo nedôjde k riadnemu odovzdaniu a prevzatiu výhry podľa dohody s organizátorom súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V prípade, že výherca výhru odmietne, stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho. 10. Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na Facebooku OC VIKTORIA v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Facebooku. 11. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže. 12. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi. 13. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach. 14. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Facebook. 15. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

viac

Neposedko z dôvodu opatrení vlády zatvorené do odvolania

viac

LOKALITA BLÍZKO CENTRA

Obchodné centrum Viktoria sa nachádza v úplnej blízkosti historického centra mesta Hlohovec. Nájdete nás na ulici Hollého 1. Ponúkame najlepšiu lokalitu pre Vaše nákupy vďaka bezplatnému parkovisku.

Mapa
4.000 m2 predajná plocha 21 obchodov a parkovisko