Novinky v OC

Súťaž na facebooku

Zapojte sa do súťaže ktorá práve prebieha na našom fb!

Podmienky súťaže:

Podmienky súťaže na Facebook-u

PODMIENKY SÚŤAŽE


1. Organizátorom súťaže je OBCHODNÉ CENTRUM VIKTORIA s.r.o., Hollého 1, 92001 Hlohovec (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „OC VIKTORIA“). Kontaktná osoba súťaže: Zuzana Čuláková, infocv.sk

2.    Termín súťaže: 08.09.2020 do 13.09.2020

3.    Výhrou v súťaži je:

Kupón na 25€ do predajne OPERATíVA Hlohovec

4.    Organizátor súťaže vyžrebuje jedného výhercu , ktorý získa výhru uvedenú v bode 3. za týchto súťažných podmienok. 

5.    Žrebovanie výhercu sa uskutoční dňa 13.09.2020 o 15,00. 

6.    Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má aktívny Facebookový profil a na profile OC VIKTORIA  prostredníctvom komentára pod príspevok zverejnený dňa  08.09.2020 označí priateľa s ktorým príde do predajne a dá lajk na fb stránku OC VIKTORIA

7.    Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz. 

8.    Organizátor súťaže vyžrebuje výhercu zo súťažiacich, ktorí spĺňa podmienky podľa bodu 6. Organizátor súťaže upovedomí výhercu najneskôr do dvoch pracovných dní od žrebovania prostredníctvom komentára na Facebooku a požiada ho o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry. 

9.     Výhru si výherca môže vyzdvihnúť len osobne, alebo prostredníctvom zástupcu na správe centra OC Viktoria po predchádzajúcej dohode na čase odovzdania telefonicky alebo fb správou. Výhru nie je možné odoslať výhercovi poštou. Organizátor súťaže odovzdá výhercovi výhru najneskôr do 30 dní od vyžrebovania výhercu, ak sa s výhercom nedohodne inak. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 30 dní od upovedomenia organizátorom súťaže podľa bodu 8. týchto súťažných podmienok alebo nedôjde k riadnemu odovzdaniu a prevzatiu výhry podľa dohody s organizátorom súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V prípade, že výherca výhru odmietne, stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.

10. Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na Facebooku OC VIKTORIA v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Facebooku. 

11. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže.

12. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

13. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach.

14. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Facebook. 

15. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

Zoznam noviniek