Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane súkromia

1.     Úvod

OBCHODNÉ CENTRUM VIKTORIA  s.r.o., so sídlom Hollého 1, 92001 Hlohovec, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava ; Oddiel: Sro, číslo 26720/T (ďalej len „Spoločnosť” alebo „Prevádzkovateľ“) spracúva Vaše osobné údaje, keď navštevujete našu stránku a používate naše aplikácie, ak dodávame produkty alebo služby priamo Vám alebo  organizácii, prostredníctvom ktorej sme Vás spoznali, ak navštevujete naše obchodné centrá a/alebo ak sa zúčastňujete našich akcií alebo marketingových kampaní. Naša Spoločnosť sa značne angažuje v agende ochrany Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje sú využívané v súlade so zákonom a zodpovedným spôsobom, podľa platných politík a predpisov z oblasti ochrany súkromia.

V tomto vyhlásení o ochrane súkromia uvádzame, kto sme, akým spôsobom a za akým účelom spracúvame Vaše osobné údaje, ako môžete uplatniť svoje práva spojené s ochranou osobných údajov a poskytujeme aj iné informácie, ktoré sa Vás môžu týkať.       

Vynaložili sme všetko úsilie, aby Vám poskytnuté informácie boli čitateľné a prehľadné. Ak po prečítaní nášho vyhlásenia máte akékoľvek otázky spojené s využívaním Vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať s využitím uvedených nižšie kontaktných údajov.

Môžeme používať cookies súbory a podobné technológie. Pre získanie dodatočných informácií o spôsobe využívania cookie súborov, oboznámte sa, prosím, s naším vyhlásením o cookie súboroch.

2.     Kto sme?

Naša Spoločnosť sa zaoberá prenájmom komerčných priestorov .

3.     Na aké osobné údaje sa vzťahuje toto vyhlásenie o ochrane súkromia?

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na všetky osobné údaje, ktoré sú získavané, uchovávané, zdieľané, poskytované a/alebo využívané iným spôsobom v súvislosti s internetovou stránkou, aplikáciami, obchodnými centrami, produktmi a službami našej Spoločnosti na Slovensku. Týka sa to okrem iného osobných údajov našich investorov, uchádzačov, zmluvných partnerov, nájomcov, zákazníkov, ktorým naša Spoločnosť dodáva produkty a služby, návštevníkov a iných osôb (v akejkoľvek forme).

4.     Čo sú osobné údaje?

Osobné údaje znamenajú všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Časti informácií, ktoré po spojení do jedného celku môžu viesť k identifikácii konkrétnej osoby sa považujú za osobné údaje.

Poskytujete nám takéto údaje, ak ste náš zákazník, dodávame vám produkty alebo služby, ak navštevujete naše obchodné centrá alebo ak nás kontaktujete v rámci inej činnosti.

5.     Aké osobné údaje získavame?

V prípade, že vyhľadávate kontakt s nami alebo kontaktujete našu Spoločnosť, môžeme získavať niekoľko nižšie uvedených kategórií osobných údajov.

 • Demografické údaje (pohlavie, dátum narodenia, vek, štátna príslušnosť, rodinný stav a vyživované osoby)
 • Kontaktné údaje (meno a priezvisko, titul, pracovná pozícia, adresa, bydlisko, emailová adresa, telefónne číslo, miesto podnikania, IČO živnostníka)
 • Údaje uchádzačov o zamestnanie (údaje uvedené v životopise, v motivačnom/sprievodnom liste, údaje uvedené v priložených dokumentoch týkajúcich sa napríklad pracovných referencií, skúseností)
 • Finančné údaje (číslo bankového účtu, referenčné číslo pôžičky, číslo kreditnej karty)
 • Údaje účtu (prihlasovacie meno a heslo)
 • Marketingové preferencie (informácia o súhlase alebo odmietnutie priameho marketingu)
 • Údaje týkajúce sa interakcií (kontakt s oddelením služieb zákazníkom alebo mailová a/alebo písomná korešpondencia)
 • Identifikátory (internetové), údaje o prehliadaní internetu údaje o pohybe návštevníka (IP adresa, cookie súbory, MAC adresa, činnosti súvisiace s prehľadávaním našich stránok a aplikácií, správanie sa pri nákupoch a lokalizácia)
 • Údaje týkajúce sa účasti (informácia o účasti v akciách, vernostných programoch, prieskumoch, súťažiach a spoločenských a marketingových podujatiach)
 • Údaje nevyhnutné pre zaistenie bezpečnosti a zabraňovanie podvodom (oficiálna identifikácia, nahrávky z kamier)
 • Údaje týkajúce sa vyobrazenia osoby (snímky, videonahrávky)

6.     Akým spôsobom zhromažďujeme, získavame a generujeme Vaše osobné údaje?

Existuje možnosť,  že budeme spracúvať vyššie uvedené kategórie údajov získaných priamo od Vás, z externých verejne dostupných zdrojov alebo získaných prostredníctvom využitia technik profilovania a automatizovaného rozhodovania, pokiaľ je to v súlade so zákonom.

Osobné údaje poskytované priamo Vami a týkajúce sa Vás

Získavame nasledujúce osobné údaje priamo od Vás:

 • Osobné údaje poskytnuté pri tvorbe účtu, pri používaní našich aplikácií, uzatváraní zmluvy, pri účasti v propagačných akciách, vernostných programoch alebo spoločenských a marketingových podujatiach a/alebo iné informácie zadávané alebo poskytované pri používaní produktov alebo služieb zo strany našej Spoločnosti;
 • Vaše správanie sa pri prehľadávaní našej internetovej stránky a spôsoby správania sa pri nákupoch a účasti na našich vernostných programov;
 • Osobné údaje poskytované nám osobami navštevujúcimi naše obchodné centrá (aj informácie o pohybe generované systémom sledovania WIFI);
 • Osobné údaje poskytované Vami alebo inou organizáciou, ktoré sme získali na základe využívania našich produktov a služieb, ako aj
 • Osobné údaje poskytované prostredníctvom korešpondencie, uchádzaním sa o zamestnanie v našej Spoločnosti, v rámci spätnej väzby, pri poskytovaní súčinnosti a informácií (otázky a odpovede) a pri riešení sporov.

Osobné údaje poskytované tretími stranami

Je možné, že budeme získavať (dodatočné) osobné údaje, napríklad využívaním služieb tretích strán alebo zo sociálnych médií, ak je to v súlade so zákonom. Obmedzenia stanovené zákonom môžu napríklad vyžadovať Váš predchádzajúci súhlas. Osobné údaje sú poskytované nasledujúcimi tretími stranami:

 • Organizáciami, ktorým dodávame produkty a služby (napr. prevádzkovateľmi obchodných stredísk),
 • Údaje o spoločnostiach a ich zástupcoch z obchodného registra, živnostenského registra a z katastra nehnuteľností,
 • Údaje pochádzajúce z verejných zdrojov, ako sú agentúry umožňujúce preverenie stavu (spoločnosti zamerané na tvorbu úverových profilov), register insolventných dlžníkov (informácie o konkurzoch a vyrovnaniach), zoznamy pokút, zoznamy politicky exponovaných osôb, noviny, internet a sociálne siete (Facebook, Instagram, YouTube, Google a Twitter) ako aj
 • Údaje od ďalších spoločností, ktorým ste udelili súhlas so získavaním a poskytovaním Vašich údajov.

Techniky profilovania/ automatizovaného rozhodovania

Je možné, že Vás budeme chcieť kontaktovať spôsobom Vám prispôsobeným. Preto môžeme analyzovať osobné údaje, aby sme najlepšie určili cieľové skupiny, segmenty, obsah, reklamy, informácie, momenty a kanály. Techniky profilovania a automatického rozhodovania používame výlučne na základe Vášho výslovného súhlasu a informujeme o logike a následkoch ich používania. Zároveň prijímame potrebné opatrenia pre zabezpečenie Vašich práv, aby Vástakéto techniky neovplyvnili z pohľadu zákona alebo iným významným spôsobom.

Pokiaľ nesúhlasíte s uplatnením techník profilovania na účely personalizovaného marketingu, kontaktujte nás s využitím údajov uvedených v bode "Viac informácií?"

7.     Za akým účelom spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje získavame a spracúvame na nasledujúce účely:

1. plnenie zmluvy - uzatváranie a vykonávanie zmlúv uzavretých s Vami a ďalšími zákazníkmi, nájomcami, dodávateľmi alebo kontrahentmi.

2. komunikácia, marketing (priamy) a personalizácia - udržiavanie kontaktu, propagácia a poskytovanie informácií o produktoch a službách našej Spoločnosti alebo iných subjektov (marketing)

3. kvalita a riadenie - monitorovanie a vylepšovanie našich produktov a služieb

4. BackOffice činnosť - fakturácia a inkaso

5. bezpečnosť - bezpečnostné otázky, nehody, poistné udalosti a pod., ako aj

6. legislatíva a právne úpravy - dodržiavanie predpisov (napríklad požiadavka na overovanie) alebo súdnych rozhodnutí, ktorým podlieha naša Spoločnosť

Vaše osobné údaje spracúvame najmä pre:

Plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje spracúvame pre vyhotovenie, uzatvorenie a (prípadné) skončenie niekoľkých druhov zmlúv, ako sú napr. nájomné zmluvy, zmluvy o riadení obchodného centra, kúpne zmluvy a pod. Za týmto účelom môžeme požadovať demografické údaje, kontaktné údaje a finančné údaje.  Vaše osobné údaje spracúvame najmä na nasledujúce účely:

Komunikácia, marketing (priamy) a prispôsobenie ponuky

 • Riadenie spolupráce so zákazníkom - Váš vzťah s našou Spoločnosťou je pre nás veľmi dôležitý a preto vynakladáme všetko úsilie, aby sme zabezpečili presnosť a aktuálnosť Vašich osobných údajov. Riadenie spolupráce so zákazníkom zahŕňa nadviazanie kontaktu pre registráciu Vášho účtu ako klienta našej Spoločnosti. Tento úkon zahŕňa aj zjednodušené poskytnutie Vašich kontaktných údajov našej Spoločnosti za účelom vyhotovenia ponuky a odoslania faktúr príslušnému klientovi. Na tieto účely získavame demografické údaje a kontaktné údaje.
 • Obsluha a podpora zákazníkov - chceme Vám poskytovať pomoc tak rýchlo, ako je to len možné, vždy keď nás kontaktujete pre získanie podpory, podanie podnetu alebo sťažnosti. Preto musíme spracúvať Vaše osobné údaje pri tvorbe poznámok/záznamov, pri registrácii hlásení a telefonických rozhovorov s našimi zamestnancami. Tieto informácie využívame nie len na to, aby sme rýchlo vyriešili Vašu otázku alebo iný dopyt, ale aj aby sme zanalyzovali a zvýšili úroveň našich služieb. Za týmto účelom získavame Vaše demografické údaje a kontaktné údaje, finančné údaje ako aj údaje obsiahnuté vo Vašej žiadosti, sťažnosti alebo vo Vašom inom dopyte.
 • Marketing a akciové ponuky - ak ste sa už stali zákazníkom našej Spoločnosti a prejavili ste záujem o odoberanie informácií o produktoch a službách našej Spoločnosti alebo o činnosti iných subjektov, môžeme vás zapísať do nášho zoznamu adresátov, na základe ktorého posielame newslettery, brožúry alebo iné informácie. Na odosielanie takýchto (personalizovaných) ponúk spracúvame Vaše demografické údaje a kontaktné údaje.
 • Účasť vo vernostnom programe - môžeme tiež spracúvať Vaše osobné údaje, ak ste ako návštevník našich obchodných centier prejavili záujem o účasť vo vernostných programoch, o odoberanie personalizovaných ponúk a o poskytovanie spätnej väzby v rámci prieskumu spokojnosti a/alebo záujmu zákazníkov. Za týmto účelom získavame Vaše demografické údaje, kontaktné údaje, finančné údaje, údaje o účte a údaje týkajúce sa účasti.

Kvalita a riadenie

Spracúvame Vaše osobné údaje, aby sme mohli monitorovať a zvyšovať kvalitu našich produktov a služieb, procesov a systémov, aby sme mohli informovať vedenie a vykonávať interné kontroly. Naša Spoločnosť môže napríklad sledovať WIFI signál pre monitorovanie pohybu a toku návštevníkov a za účelom hodnotenia fungovania jednotlivých obchodných stredísk/centier.

Za týmto účelom naša Spoločnosť získava údaje týkajúce sa interakcií, správania sa pri prehľadávaní stránok a pohybu návštevníkov.

Činnosť BackOffice

Spracúvame Vaše osobné údaje na účely riadenia našej spolupráce a pre splnenie zmluvných podmienok. Napríklad zákazníci, ktorí neuhradili faktúry, dostanú upomienky. V súvislosti s tým spracúvame osobné údaje ako sú demografické údaje, kontaktné údaje, finančné údaje a údaje o účte.

Bezpečnosť

Vaše osobné údaje spracúvame pre zabezpečenie bezpečnosti návštevníkov, pre zabránenie trestným činom a odhaľovanie ich páchateľov. Z tohto dôvodu môžeme počas vašej návštevy v areáli našich obchodných stredísk/centier využívať priemyselnú kameru v súlade s príslušnými predpismi o zaznamenávaní podobizne a prejavov osobnej povahy fyzických osôb. Umiestnenie priemyselných kamier bolo riadne a špecificky navrhnuté a využíva sa selektívnym spôsobom. Boli tiež prijaté nevyhnutné preventívne opatrenia a obmedzenia, aby minimalizovali jej vplyv na Vaše právo na súkromie. V prípade využívania priemyselnej kamery uplatňujeme príslušné označenie na príslušných miestach zaznamenávania.

Legislatíva a právne úpravy

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom overenia si, či naša Spoločnosť môže nadviazať spoluprácu so zákazníkom alebo zmluvným partnerom, aby sme predišli podvodom, vykonali kontrolu nad dodržiavaním zákonov (napríklad z oblastí občianskeho práva, trestného práva, správneho a daňového práva) a aby sme mohli vykonať nevyhnutné právne opatrenia na realizáciu a ochranu našich práv.

8.     Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov?

Pre zaistenie zákonnosti nášho konania, spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedené účely musí byť vykonávané na zákonnom právnom základe.[1] Naša Spoločnosť spracúva osobné údaje na nasledujúcich právnych základoch:

(1) Plnenie uzavretej zmluvy

Spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie uzavretej zmluvy s Vami. Bez týchto údajov by sme neboli schopní uzavrieť a plniť zmluvu.

(2) Splnenie našej zákonnej povinnosti

Podľa práva sme povinní spracúvať Vaše osobné údaje, aby si sme si mohli splniť našu zákonnú povinnosť.

(3) Naše oprávnené záujmy

Vaše osobné údaje spracúvame na základe našich oprávnených záujmov, ako sú:

 • zlepšenie kvality a účinnosti našich služieb,
 • ochrana záujmov našich návštevníkov a zainteresovaných strán,
 • odhaľovanie podvodov a ohrození pre bezpečnosť (napr. na našej webovej stránke a v našich obchodných centrách),
 • uplatňovanie a obhajoba právnych nárokov našej Spoločnosti v súdnych konaniach,
 • dodržiavanie právnych predpisov.

(4) Váš súhlas

V prípade, že tri vyššie uvedené právne základy sa nevzťahujú na spracúvanie vašich osobných údajov, môžeme Vaše osobné údaje spracúvať výlučne s Vašim predchádzajúcim súhlasom. Je potrebné uviesť, že takýto súhlas môžete kedykoľvek odvolať.  Pripomíname však, že odvolanie súhlasu sa nevzťahuje na úkony spracúvania osobných údajov vykonané pred týmto odvolaním.

Naša Spoločnosť spracúva získané osobné údaje na vyššie uvedené účely na nasledujúcich právnych základoch:

Plnenie zmluvy

Účel

Právny základ

Plnenie zmluvy - uzatváranie a plnenie zmlúv uzavretých s Vami a ďalšími zákazníkmi, nájomcami, dodávateľmi alebo kontrahentami

(1) Plnenie uzavretej zmluvy

Komunikácia, marketing (priamy) a personalizácia - udržiavanie kontaktu, propagácia a poskytovanie informácií o produktoch a službách našej Spoločnosti alebo o činnosti iných subjektov (marketing)

(1) Plnenie uzavretej s Vami zmluvy  (o službách)

(3) Naše oprávnené záujmy

(4) Váš súhlas.

Kvalita a riadenie  - monitorovanie a vylepšovanie našich výrobkov a služieb

(3) Naše oprávnené záujmy

(4) Váš súhlas.

Činnosť BackOffice - fakturácia a inkaso;

(1) Plnenie uzavretej s Vami zmluvy

(3) Naše oprávnené záujmy

Bezpečnosť - bezpečnostné otázky, nehody, poistné udalosti a pod.

(3) Naše oprávnené záujmy

Legislatíva a právne úpravy - dodržiavanie predpisov (napríklad požiadavka na overovanie) alebo súdnych rozhodnutí, ktorým podlieha spoločnosť naša Spoločnosť

(2) Splnenie zákonnej povinnosti

(3) Naše oprávnené záujmy

9.     Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Môžeme poskytnúť Vaše osobné údaje tretím stranám podľa tohto vyhlásenia a za podmienky, že je to zákonom povolené, pričom pred každým poskytnutím Vašich osobných údajov najprv dôsledne posúdime, či naša Spoločnosť je oprávnená Vaše osobné údaje poskytnúť inému subjektu. Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

Spoločnosti Skupiny

Môžeme zdieľať osobné údaje s iným subjektom zo skupiny našej Spoločnosti, aby sme Vám mohli poskytnúť informácie alebo služby (ako sú registrácia a podpora klienta), pre účely vyhotovenia nových webových stránok, aplikácií, služieb, propagačných akcií a na účely komunikácie, ako aj na predchádzanie, sledovanie a skúmanie prípadných nezákonných činností, prípadov porušenia našich politík, v prípade podvodov a/alebo porušení našich dátových zabezpečení.

Štátne orgány

Môžeme poskytovať Vaše osobné údaje dozorným orgánom štátneho dohľadu, ako sú daňová a colná správa, polícia a ostatné štátne orgány. Vaše osobné údaje poskytujeme ma to, aby:

 • sme si splnili zákonnú povinnosť, súdny príkaz alebo aby sme dodržali právny predpis, alebo
 • pokiaľ je to nevyhnutné pre zabránenie, vyšetrenie alebo potrestanie trestného činu, alebo
 • ak je to nevyhnutné na uplatnenie alebo obhajobu práv a nárokov našej Spoločnosti, alebo pre ochranu práv a slobôd iných subjektov.

Môže ísť teda o poskytnutie osobných údajov niektorým z nasledovných subjektov:

1.     akémukoľvek kompetentnému orgánu činnému v trestnom konaní, prokuratúre alebo súdu;

2.     regulátorovi;

3.     notárovi ako súdnemu komisárovi;

4.     daňovému úradu;

5.     orgánom dohľadu a kontroly;

6.     vládnej agentúre;

7.     exekútorovi;

8.     správcovi alebo predbežnému správcovi v konkurznom konaní alebo v reštrukturalizačnom konaní, vyrovnacom konaní alebo v konaní o oddlžení alebo dozornému správcovi vykonávajúcemu dozornú správu;

9.     obci, mestu, vyššiemu územnému celku;

10.   ministerstvu;

11.   Národnému kontrolnému úradu SR;

12.   Národnému bezpečnostnému úradu SR;

13.   Slovenskej obchodnej inšpekcii;

14.   Justičnej pokladnici;

15.   Úradu na ochranu osobných údajov SR;

16.   Finančnému riaditeľstvu SR;

17.   alebo inému subjektu.

Spoločnosti poskytujúce služby (sprostredkovatelia a subsprostredkovatelia - spracovatelia osobných údajov)

Využívame služby servisných spoločností, ktoré podporujú našu činnosť. Tieto organizácie konajú výlučne podľa našich príkazov a podľa podpísanej zmluvy, nesmú používať Vaše osobné údaje na vlastné účely. Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene našej Spoločnosti.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj týmto ďalším kategóriám príjemcov:

1.     marketingovým a PR spoločnostiam, ktoré vykonávajú pre našu Spoločnosť marketingové a PR služby (vrátane služby súvisiace so zasielaním newslettra);

2.     poskytovateľom IT služieb, ktorí pre našu Spoločnosť zabezpečujú niektoré IT zabezpečenie a infraštruktúru, vrátane webstránky;

3.     právnym zástupcom a advokátskym kanceláriám, ktorí/ktoré našej Spoločnosti poskytujú komplexné právne poradenstvo, zastupujú našu Spoločnosť na súdoch a pred inými orgánmi štátnej správy, ako aj voči dlžníkom a iným subjektom pre účely uplatňovania a obhajoby práv a právnych nárokov našej Spoločnosti;

4.     spoločnostiam, ktoré pre našu Spoločnosť zabezpečujú vymáhanie a správu pohľadávok;

5.     tlmočníkom a prekladateľom, ak v súvislosti s činnosťou našej Spoločnosti, poskytovaním našich služieb alebo na iný účel je potrebné zabezpečiť preklad niektorých dokumentov do alebo z cudzieho jazyka;

6.     audítorom, ktorí vykonávajú v našej Spoločnosti audit, napríklad na overenie účtovnej závierky našej Spoločnosti;

7.     účtovným spoločnostiam a daňovým poradcom, ktorí zabezpečujú pre našu spoločnosť komplexné vedenia a spracovanie účtovníctva, vrátane účtovného a daňového poradenstva;

8.     spoločnostiam, ktoré zabezpečujú pre našu Spoločnosť emailovú službu a firemné úložisko (služby spoločnosti Microsoft);

9.     spoločnostiam, ktoré zabezpečujú pre našu Spoločnosť správu registratúrnych záznamov a archiváciu;

10.   bankám a iným spoločnostiam, ktoré pre našu Spoločnosť zabezpečujú najmä uskutočnenie finančných a obchodných transakcií a poskytujú pre našu Spoločnosť finančné služby;

11.   spoločnostiam, ktoré zabezpečujú tlačové služby a služby hromadnej korešpondencie;

12.   spoločníkom/akcionárom Spoločnosti.

Ostatné subjekty

Vaše osobné údaje môžeme takisto poskytnúť aj iným príjemcom, ak na takéto poskytnutie osobných údajov dáte našej Spoločnosti súhlas alebo dáte našej Spoločnosti na takéto poskytnutie Vašich osobných údajov pokyn (napríklad v rámci spolupráce, zverených prác alebo zmluvy o poskytovaní služieb a/alebo príjemcovi, ktorý je dnes alebo bude v budúcnosti členom našej skupiny z dôvodu zlúčenia, splynutia alebo akvizície)                                    

10.Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu, potrebnú podľa účelu, na aký sú tieto údaje spracúvané, alebo podľa platných predpisov. Po tejto dobe sú osobné údaje vymazané alebo anonymizované.

V prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe zmluvy (plnenie zmluvy), Vaše osobné údaje spracúvame po celú dobu trvania zmluvy. Po zániku zmluvného vzťahu uchovávame Vaše osobné údaje ďalších desať (10) rokov nasledujúcich po roku, kedy došlo k zániku/splneniu zmluvy čo sa týka účtovných dokladov a záznamov (podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov). Vaše osobné údaje budeme spracúvať aj minimálne po dobu trvania premlčacej doby podľa Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka, najviac však po dobu desiatich (10) rokov po zániku/splnení záväzkov zo zmluvného vzťahu. V prípade iniciovania súdneho alebo správneho konania, bude naša Spoločnosť spracúvať Vaše osobné údaje po nevyhnutnú dobu, počas ktorej bude trvať predmetné súdne alebo správne konanie.

V prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe súhlasu, Vaše osobné údaje budeme spracúvať a uchovávať po celú dobu platnosti súhlasu, resp. do momentu jeho odvolania. V prípade iniciovania súdneho alebo správneho konania, bude naša Spoločnosť spracúvať osobné údaje po nevyhnutnú dobu, počas ktorej bude trvať predmetné súdne alebo správne konanie.

V prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu, Vaše osobné údaje budeme spracúvať a uchovávať po dobu nevyhnutnú na naplnenie záujmu našej Spoločnosti, vždy však najviac desať (10) rokov.

Záznamy z našich priemyselných kamier nachádzajúcich sa v našich obchodných strediskách/centrách uchovávame najdlhšie po dobu 15 dní.

Považujeme za potrebné ešte upozorniť, že naša Spoločnosť bude spracúvať osobné údaje po dlhšiu dobu, než je uvedené vyššie, ak príslušný štátny orgán (napríklad orgán činný v trestnom konaní) na základe všeobecne záväzného právneho predpisu oprávnene požiada našu Spoločnosť, aby naša Spoločnosť po dlhšiu dobu Vaše osobné údaje uchovávala pre účely priestupkového, trestného alebo správneho konania.

11.Akým spôsobom môžete využívať svoje právo na ochranu osobných údajov?

Rovnako ako má naša Spoločnosť svoje práva a povinnosti v súvislosti s ochranou osobných údajov, aj Vy máte práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov (osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú). Ide o tieto práva:

Právo na prístup

Máte právo od našej Spoločnosti získať potvrdenie o tom, či naša Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje, aké osobné údaje spracúva, na aké účely ich spracúva, na akú dobu ich uchováva, odkiaľ ich naša Spoločnosť získava, kam ich poskytuje, kto iný okrem našej Spoločnosti predmetné osobné údaje spracúva, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania pri spracúvaní Vašich osobných údajov a aké iné práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov. Všetky uvedené informácie sú poskytnuté v tomto informačnom memorande, avšak pokiaľ máte dojem, že neviete, či a aké Vaše osobné údaje naša Spoločnosť spracúva a ako ich spracúva, máte právo na prístup k týmto osobným údajom. V rámci uvedeného práva na prístup môžete našu Spoločnosť požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov, pričom prvú kópiu Vám naša Spoločnosť poskytne bezodplatne a ďalšie poskytnutie kópií bude spoplatnené.

Právo na opravu

V prípade, ak zistíte, že naša Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje, sú nepresné, nesprávne alebo neúplné, máte právo na to, aby naša Spoločnosť tieto osobné údaje opravila, prípadne doplnila.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

V nasledovných prípadoch máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré naša Spoločnosť spracúva, boli bez zbytočného odkladu vymazané:

1.     Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich naša Spoločnosť získala alebo inak spracúvala; alebo

2.     ste odvolali súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, pričom na spracúvanie týchto osobných údajov bol potrebný Váš súhlas a zároveň naša Spoločnosť nemá iný dôvod alebo iný právny základ na ich spracúvanie (napríklad na uplatňovanie práv a nárokov našej Spoločnosti); alebo

3.     využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov (bližšie podrobnosti k predmetnému právu sú uvedené nižšie), ktoré naša Spoločnosť spracúva na základe oprávneného záujmu a naša Spoločnosť zistí, že nemá žiadne iné oprávnené záujmy, ktoré by našu Spoločnosť oprávňovali na ďalšie spracúvanie týchto osobných údajov

4.     ak by naša Spoločnosť spracúvala Vaše osobné údaje nezákonne; alebo

5.     aby sa splnila zákonná povinnosť stanovená vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý sa na našu Spoločnosť vzťahuje; alebo

6.     ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanou priamo dieťaťu.

Je potrebné Vás upozorniť, že aj keď pôjde o niektorý z vyššie uvedených prípadov, naša Spoločnosť nie je povinná Vaše osobné údaje (osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú) vymazať, pokiaľ je ich spracúvanie potrebné:

1.     na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; alebo

2.     na splnenie právnej povinnosti našej Spoločnosti podľa všeobecne záväzného právneho predpisu; alebo

3.     na účely archivácie vo verejnom záujme, vedeckého alebo historického účelu alebo na štatistické účely; alebo

4.     na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov našej Spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracúvania

V určitých prípadoch máte okrem práva na výmaz aj právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, prostredníctvom ktorého môžete v konkrétnych prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu Vašich osobných údajov a aby tieto osobné údaje neboli predmetom žiadnych ďalších spracovateľských operácií po určitú dobu. Naša Spoločnosť je povinná obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov v prípade, ak:

1.     napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho našej Spoločnosti overiť správnosť osobných údajov; alebo

2.     pracúvanie Vašich osobných údajov je protizákonné a namietate proti vymazaniu týchto osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; alebo

3.     naša Spoločnosť už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov; alebo

4.     využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov (bližšie podrobnosti k predmetnému právu sú uvedené nižšie), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane našej Spoločnosti prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov obmedzilo na základe tohto práva na obmedzenie spracúvania, takéto osobné údaje s výnimkou uchovávania môže naša Spoločnosť spracúvať len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov našej Spoločnosti, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu štátu, ktorý je členským štátom Európskej únie alebo štátom Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Právo na prenosnosť

Máte právo získať všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli našej Spoločnosti, ak ich naša Spoločnosť spracúva na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov alebo na základe plnenia zmluvy, pričom musí ísť výlučne o osobné údaje, ktoré naša Spoločnosť spracúva automatizovanými prostriedkami (elektronicky). Vaše osobné údaje Vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje priamo inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Právo namietať

Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe verejného záujmu, oprávneného záujmu, vrátane namietania proti profilovaniu, ktoré je založené na základe oprávneného záujmu. Naša Spoločnosť nebude ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ naša Spoločnosť nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ naša Spoločnosť nepreukáže dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov.

Ak naša Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu na základe oprávneného záujmu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu týchto osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak namietnete spracúvanie Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, naša Spoločnosť už nebude tieto osobné údaje na takéto účely spracúvať.

Vyššie uvedené práva si môžete uplatniť prostredníctvom kontaktných údajov našej Spoločnosti, ktoré sú uvedené v bode "Viac informácií?".

Právo podať sťažnosť na Úrad:

V prípade nadobudnutia podozrenia z neoprávneného spracúvania Vašich osobných údajov, popri uplatnení vyššie uvedených práv, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia. Dozorným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Sídlo Úradu na ochranu osobných údajov SR je na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, pričom kontaktné údaje úradu sú nasledovné: email: statny.dozor@pdp.gov.sk; web: https://dataprotection.gov.sk/

V prípade podania sťažnosti/návrhu elektronickou formou, je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa ustanovenia § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Je potrebné si uvedomiť, že na overenie vašej totožnosti môžeme požiadať o dodatočné informácie.

V prípade, že už nechcete aby sme vám v rámci priameho marketingu poskytovali informácie, kontaktujte nás s využitím údajov uvedených v bode "Viac informácií?"

Spôsob vyjadrenia nesúhlasu s profilovaním bol popísaný v informácií o technikách profilovania.

12.Viac informácií?

V prípade, že máte akékoľvek otázky týkajúce sa spôsobu spracúvania osobných údajov, na ktoré ste nenašli odpoveď v tomto vyhlásení, alebo chcete uplatniť Vaše právo na súkromie buď podať sťažnosť, kontaktujte nás na adresu:

OC VIKTORIA
Hollého 1
920 01 Hlohovec

E-mail:       info@ocv.sk

14.   Kedy sa uskutočnila posledná revízia tohto vyhlásenia o ochrane súkromia?

Toto Vyhlásenie o ochrane súkromia platí od 29. júna 2018. Posledná revízia sa uskutočnila 25. júna 2021

[1] podľa článku 6 GDPR.